جهت مشاهده و پرداخت صورتحساب لطفا ابتدا شماره اشتراک خود را مطابق تصویر از روی قبض گاز خوانده و در زیر وارد نمایید: