جهت درج کارکرد کنتور خود لطفا شماره اشتراک خود و رقم خوانده شده کارکرد کنتور خود را به درستی در کادر زیر وارد نمایید :